Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez sprzedawcę, a także w systemach informacyjnych sprzedawcy (Top4mobile.pl), zgodnie z Ustawą 122/2013 Dz.U. Dotyczy to w szczególności niżej wymienionych danych osobowych i/lub danych osobowych niezbędnych do czynności wykonywanej przez sprzedawcę na rzecz kupującego. Kupujący wyraża tę zgodę na okres nieokreślony.

1. Pańskie dane osobowe traktujemy profesjonalnie i bezpiecznie.

 • W żadnym wypadku nie zostaną one przekazane stronom trzecim (poza potrzebą w celu dostawy towaru).
 • Są zapisane w bazie danych wymagającej autoryzowanego dostępu.
 • Wszyscy pracownicy Shield-Sk s.r.o., którzy mają dostęp do Państwa danych osobowych zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i poprawnego przetwarzania danych osobowych.

2. Żeby móc zapewnić usługi najwyższej jakości, potrzebujemy jednak kilku informacji.

 • Szczegółową listę wymaganych danych osobowych można znaleźć poniżej.
 • Wymagamy od Państwa tylko tych danych, które są potrzebne do realizacji zamówienia – szanujemy Pańską prywatność
 • Żeby zapewnić dostarczenie towaru do właściwych rąk, wymagamy od każdego klienta przy dostarczeniu kontrolę tożsamości i zapisanie numeru dowodu osobistego do listu przewozowego – udostępnienie tej informacji jest korzystne właśnie dla Państwa. Tych informacji nie wymagamy przy wysyłkach towarów płaconych za pobraniem.

3. Żadne nękające telefony czy emaile!

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości email z naszymi promocjami, po prostu nie klikaj na zgodę ich wysyłania. W przypadku, gdy tak zrobiłeś, ale zmieniłeś zdanie, wystarczy cofnąć swoją zgodę klikając na link znajdujący się na końcu naszego newslettera.

4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Ustawą 122/2013 Dz.U. o ochronie danych osobowych

 • Operatorem systemu internetowegowww.top4mobile.pl jest Shield-Sk s.r.o., H. Meličkovej 2988/12, 841 05 Bratysława, IČO (REGON): 46701494
 • zgromadza operator dane osobowe poprzez formularz zamówienia lub rejestracyjny, umieszczony na stronie www.top4mobile.pl

5. Cel przetwarzania danych osobowych

 • Wystawienie dokumentu fiskalnego – faktury, zgodnie z § 71 ust. 2 lit. b) Ustawy 222/2004 Dz.U. o VAT.
 • Dostarczenie towaru i identyfikacja klienta przed przekazaniem z góry zapłaconego towaru.
 • Potwierdzenie zamówienia, płatności za towar, dostarczenia zamówionego towaru – telefonicznie i poprzez email.
 • Ewidencja klientów w celu utrzymywania ich kont na stronie www.top4mobile.pl
 • Ewidencja zamówień klientów w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 • Wysyłanie informacyjnych wiadomości elektronicznych, jeśli klient wyrazi na to zgodę.

6. Lista przetwarzanych danych osobowych

 • Dane do faktury
  • Imię i nazwisko / Nazwa handlowa*
  • Adres zamieszkania / siedziby*
  • REGON*, NIP*
 • Dane do dostarczenia
  • Imię i nazwisko
  • Adres
  • Numer telefonu – dla firm kurierskich
 • Dane kontaktowe
  • Imię i nazwisko osoby kontaktowej*
  • Numer telefonu – do potwierdzenia zamówienia, przyjęcia płatności, komunikacji z klientem
  • Adres e-mailowy – do wysłania potwierdzenia zamówienia, jako awaryjny sposób komunikacyjny w razie braku dostępu przez telefon.
 • Dane pozyskiwane przy dostarczaniu opłaconego towaru
  • Numer dowodu osobistego – ochrona Państwa i nasza – żeby opłacony towar nie skończył w niewłaściwych rękach; numer dowodu osobistego jest zaznaczony w liście przewozowym (nie dotyczy przesyłek z płatnością za pobraniem).
 • Dane o Pańskich zamówieniach
  • do ich realizacji i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

*) Tylko dla firm (podmiotów prawnych)

7. Konieczność udostępnienia danych osobowych

 • Operator gromadzi tylko te dane osobowe, które są niezbędne do spełnienia obowiązków, które powstały w wyniku złożenia zamówienia przez klienta. Bez tych danych nie jest możliwa realizacja przyjętego zamówienia. Klient jest zobowiązany udostępnić wszystkie dane wymagane do realizacji zamówienia.
 • W celu ochrony klienta konieczne jest, aby przy odbiorze towaru klient umożliwił dostawcy kontrolę jego tożsamości i wpisanie numeru jego dowodu osobistego do listy przewozowego. Ta reguła ma na celu zapobiec bezprawnemu przejęciu towaru przez osoby trzecie, jeśli klient za towar już zapłacił. Przy płatności za pobraniem sprawdzenie tożsamości i wpis numeru dowodu osobistego do listu przewozowego nie są wymagane.

8. Kontrahenci którym udostępniamy dane osobowe

  • Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
   Technická 7 
   821 04 Bratislava
   CRN: 35834498

  • Slovenská pošta, a. s.
   Partizánska cesta 9
   975 99 Banská Bystrica 1

  • Post office without borders (www.postabezhranic.sk) (FROGMAN s.r.o.)
   Rybníky IV 738
   760 01 Zlín

Operator udostępnia kontrahentowi dane osobowe w wymiarze: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, zawartość/przedmiot zamówienia. Kontrahent uzyskuje dla operatora przy doręczeniu dane osobowe w wymiarze: numer dowodu osobistego.

9. Strony trzecie, którym będą dane osobowe udostępnione

Nie udostępniamy danych osobowych żadnym podmiotom zarządzającym bazami danych osobowych, ani innym stronom trzecim, oprócz naszych kontrahentów, którzy zapewniają doręczenie towaru:

 • Partnerská kuriérska spoločnosť: Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
 • Partnerská kuriérska spoločnosť: Slovenská pošta, a. s.
 • Partnerská kuriérska spoločnosť:  Post office without borders (www.postabezhranic.sk) (FROGMAN s.r.o.)

Wymiar udostępnianych danych osobowych: Imię, nazwisko i adres klienta, adres doręczenia, numer telefonu klienta, cena zamówienia ogółem w przypadku płatności za pobraniem. W wyjątkowych sytuacjach może być wybrana do doręczenia towaru inna spółka kurierska. Biorąc pod uwagę operatywny charakter decyzji, nie jest możliwe z góry ustalenie nazwę i siedzibę spółki.

10. Publikacja danych

Nasza spółka w żadnym wypadku nie publikuje uzyskanych danych osobowych.

11. Prawa i obowiązki klienta

 • Klient jest zobowiązany udostępnić tylko kompletne i prawdziwe dane osobowe.
 • Klient jest zobowiązany przy odbiorze zapłaconego towaru potwierdzić swoją tożsamość i zapisać swój numer dowodu osobistego na liście przewozowym (nie dotyczy wysyłek z płatnością za pobraniem).
 • W przypadku zmiany swoich danych klient jest zobowiązany o tej zmianie informować operatora najpóźniej przed złożeniem pierwszego zamówienia po wystąpieniu zmiany.
 • Klient jest zobowiązany uzyskać zgodę osoby trzeciej na udostępnienie jej danych osobowych w wymiarze: imię, nazwisko, numer telefonu, dane do doręczenia w przypadku potrzeby udostępnienia jej danych osobowych, oraz ma obowiązek poinformować ją o regulaminie, prawach i obowiązkach udostępnianych na tej stronie,
 • Osoba (klient) ma prawo w formie pisemnej (list, email) zażądać od operatora:
  • o informacji o stanie przetwarzania swoich danych osobowych.
  • o odpisu jej danych osobowych, które stanowią przedmiot przetwarzania.
  • o korektę jej niepoprawnych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, które stanowią przedmiot przetwarzania.
  • o wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ważność zgody upłynie po 1 miesiącu od doręczenia wycofania zgody operatorowi i następnie dane zostaną usunięte.
 • Zmiany danych osobowych może osoba (klient) realizować własnoręcznie poprzez menu „zmiana danych osobowych”, które znajduje się w prawym menu na stronie internetowej widocznym po zalogowaniu użytkownika.
 • Wszystkie uzasadnione wnioski osoby (klienta) zostaną zrealizowane a osoba (klient) zostanie o tym poinformowana w ciągu 30 dni od ich otrzymania przez operatora.

Klient może korzystać ze swych praw zgodnie z Ustawą nr 122/2013 Dz. U. poprzez email: info@top4mobile.eu, pisemnie lub osobiście w siedzibie spółki