1. Postanowienia ogólne

Ten regulamin handlowy i regulamin reklamacyjny regulują prawa i obowiązki kontrahentów wywodzących się umowy kupnej zawartej między sprzedawcą, którym jest Shield-Sk, s.r.o., z siedzibą H. Meličkovej 2988/12, 841 05 Bratysława, Republika Słowacka, IČO (REGON): 46 701 494 (dalej tylko \\\"sprzedawca\\\") i kupującym. Przedmiotem umowy jest kupno i sprzedaż towaru w sklepie internetowym sprzedawcy. Oferowane przez sprzedawcę produkty pochodzą z dystrybucji oficjalnej, z dystrybucji w innych państwach członkowskich UE lub spoza oficjalnej sieci dystrybucji, a w szczególności od końcowych konsumentów, za pośrednictwem ich wykupu.

Dane kontaktowe sprzedawcy:
Shield-Sk, s.r.o., so sídlom H. Meličkovej 2988/12 Slovensko, IČO: 46701494 DIČ: 2023549671, IČ DPH: SK 2023549671
Prevádzka: H. Meličkovej 2988/12
Telefón: +421 948 492 549
E-mail: info@top4mobile.pl

 • Niniejszy regulamin handlowy o treści ważnej w dniu podpisania umowy kupnej jest jej nieodłączną częścią. W przypadku, gdy sprzedawca i kupujący podpiszą umowę kupna, w której przedstawione zostaną inne warunki, niż te zawarte w niniejszym regulaminie, zasady określone w umowie mają pierwszeństwo. Postanowienia umowy zawartej w ten sposób nie mogą być sprzeczne z innymi normami prawnymi (skrócenie czasu na zwrot towaru, skrócenie okresu gwarancyjnego, itp.)
 • Dla potrzeb niniejszego regulaminu handlowego dodatkową umowę stanowi umowa, na podstawie której kupujący nabywa towar lub jest mu przekazana usługa, która jest związana z umową kupna, jeśli towar został dostarczony lub usługa przekazana przez sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie ich umowy.
 • Wskazana w sklepie internetowym sprzedawcy cena kupna zawiera VAT w wysokości wskazanej przez prawo Republiki Słowackiej i nie zawiera opłaty za transport lub inne dodatkowe usługi. Wszystkie promocje są ważne do momentu wyprzedania zapasów, jeśli przy konkretnym towarze nie jest wskazane inaczej.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany ceny towaru wyświetlonej w sklepie internetowym, który prowadzi. Zmiana ceny nie dotyczy umów kupna zawartych przed zmianą ceny, pomimo tego, że towar nie został jeszcze dostarczony.
 • W przypadku, gdy sprzedawca nie dotrzyma swoich obowiązków wywodzących się z prawa Republiki Słowackiej, prawa Wspólnot Europejskich lub z niniejszego regulaminu handlowego, kupujący może domagać się swoich praw, za pośrednictwem sądu właściwego.

2. Sposób zawarcia umowy kupna

 • Propozycję zawarcia umowy kupna kupujący wysyła sprzedawcy w formie formularza wypełnionego i wysłanego przez stronę internetową sprzedawcy. Przedmiotem proponowanej umowy kupna jest odpłatne przeniesienie praw własności do towaru wyznaczonego przez kupującego za cenę kupna i na warunkach określonych w danej umowie (dalej tylko „zamówienie”).
 • Po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma na podany adres email automatycznie generowane powiadomienie o przyjęciu zamówienia do systemu elektronicznego sprzedawcy (dalej tylko „potwierdzenie przyjęcia zamówienia). W celu realizacji zamówienia mogą być wysyłane na adres email klienta kolejne wiadomości dotyczące zamówienia.
 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera informacje o doręczeniu sprzedawcy propozycji zawarcia umowy kupna, nie jest jednak potwierdzeniem zawarcia proponowanej umowy kupna.
 • Sprzedawca wysyła na adres email kupującego informację o tym, czy zamówienie zostało zaakceptowane (dalej tylko „akceptacja zamówienia”). Akceptacja zamówienia zawiera informację o nazwie i specyfikacji towaru, którego sprzedaż jest przedmiotem umowy kupna, dalej informację o cenie towaru i/lub innych usług, informację o miejscu i przewidywanym czasie dostarczenia towaru oraz informację o ewentualnej cenie, warunkach, sposobie i terminie dostarczenia towaru na wskazane miejsce, informacje dotyczące sprzedawcy (nazwa handlowa, siedziba, REGON, numer wpisu w rejestrze handlowym, itp.), ewentualnie inne potrzebne informacje.
 • Umowa kupna jest zawarta w momencie doręczenia akceptacji zamówienia klientowi w formie elektronicznej lub pisemnej.
 • Sprzedawca informuje kupującego przed wysłaniem zamówienia w sposób jasny, jednoznaczny, zrozumiały i niezmienny o informacjach wstępnych dotyczących warunków reklamacyjnych, płatniczych, handlowych, transportowych i innych, a w szczególności tak, jak następuje:
  a) informuje na właściwej stronie katalogowej sklepu internetowego o głównych właściwościach towaru lub charakterze usług w wymiarze właściwym do użytego kanału komunikacji;
  b) informuje o nazwie handlowej i siedzibie sprzedawcy na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy i w art. 1 niniejszego regulaminu handlowego, który jest również umieszczony na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy;
  c) informuje o numerze telefonu sprzedawcy i o kolejnych danych, które są niezbędne do kontaktu kupującego ze sprzedawcą, szczególnie dotyczy to adresu e-mail i numeru faksu, jeśli je ma. Dane te powinny być zamieszczone na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy oraz w art. 1 niniejszego regulaminu handlowego, który jest również umieszczony na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy;
  d) informuje o adresie siedziby sprzedawcy, na który kupujący może złożyć reklamację towaru lub usługi, złożyć skargę lub inny wniosek w art. 1 niniejszego regulaminu handlowego, który jest również umieszczony na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy;
  e) informuje na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy o ogólnej cenie towaru lub usługi, włącznie z podatkiem VAT oraz innymi podatkami lub jeśli biorąc pod uwagę charakter towaru lub usługi nie jest możliwe ustalenie cenę z góry, informuje o sposobie wyceny towaru a także o kosztach transportu, kosztach pocztowych i innych kosztach, których nie można było przewidzieć wcześniej;
  f) informuje we właściwych artykułach niniejszego regulaminu handlowego, zamieszczonego na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy, o warunkach płatności, czasie oraz miejscu dostawy, o informacji oraz sposobie składania i rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków;
  g) informuje w art. 10 niniejszego regulaminu handlowego, zamieszczonego na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy, o prawie kupującego na odstąpienie od umowy kupna, o warunkach, okresie i postępowaniu w przypadku korzystania z prawa na odstąpienie od umowy;
  h) informuje w art. 10 niniejszego regulaminu handlowego, zamieszczonego na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy o udostępnieniu formularza na odstąpienie od umowy; jednocześnie sprzedawca udostępnia formularz na odstąpienie od umowy, jako załącznik niniejszego regulaminu handlowego, zamieszczonego na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy;
  i) informuje w art. 10 niniejszego regulaminu handlowego, zamieszczonego na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy o fakcie, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, będzie ponosić koszty zwrotu towaru sprzedawcy, zgodnie z § 10 ust. 3 Ustawy nr 102/2014 Dz.U., o ochronie konsumenta przy sprzedaży towaru lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej zdalnie lub umowy zawartej poza placówką sprzedawcy z późn. zm. (dalej tylko „Ustawa o ochronie konsumenta”), a jeśli odstąpi od umowy kupna, będzie kupujący ponosić także koszty zwrotu towaru, którego zwrot ze względu na jego charakter nie jest możliwy za pośrednictwem poczty;
  j) informuje w art. 10 niniejszego regulaminu handlowego, zamieszczonego na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy o obowiązku zapłaty sprzedającemu ceny za dotychczasowe spełnienie warunków umowy zgodnie z § 10 ust. 5 Ustawy o ochronie konsumenta przy sprzedaży zdalnej, jeśli kupujący odstąpi od umowy po tym, jak wyraził zgodę na jej realizację zgodnie z § 4 ust. 6 Ustawy o ochronie konsumenta przy sprzedaży zdalnej;
  k) informuje w art. 10 niniejszego regulaminu handlowego, zamieszczonego na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy o okolicznościach, przy których kupujący traci prawo na odstąpienie od umowy;
  l) informuje w art. 8 niniejszego regulaminu handlowego, zamieszczonego na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy o pouczeniu o odpowiedzialności sprzedawcy za wszelkie wady towaru lub usług zgodnie z postanowieniami § 622 oraz 623 Kodeksu cywilnego;
  m) informuje w art. 9 niniejszego regulaminu handlowego, zamieszczonego na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy o istnieniu oraz szczegółach gwarancji udzielonej przez producenta lub sprzedawcę według bardziej ścisłych zasad niż ustanawia §502 Kodeksu cywilnego, jeśli producent lub sprzedawca udziela takiej gwarancji; informuje też o istnieniu oraz warunkach świadczenia pomocy i usług posprzedażowych, jeśli są one świadczone;
  n) informuje na właściwej stronie katalogowej internetowego sklepu sprzedawcy o istnieniu przepisów zachowania, które sprzedawca jest zobowiązany dotrzymywać i o sposobie dowiadywania się oraz uzyskania ich kopii przez kupującego;
  o) informuje na właściwej stronie katalogowej internetowego sklepu sprzedawcy i w niniejszym regulaminie handlowym, zamieszczonym na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy, o długości trwania umowy, jeśli chodzi o umowę zawartą na czas określony, natomiast jeśli chodzi o umowę zawartą na czas nieokreślony lub jeśli chodzi o umowę której ważność wydłuża się automatycznie, informuje także o warunkach ukończenia takiej umowy;
  p) informuje na właściwej stronie katalogowej internetowego sklepu sprzedawcy i w niniejszym regulaminie handlowym, zamieszczonym na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy o minimalnym czasie trwania obowiązków kupującego wywodzących się z umowy kupna, jeśli takie obowiązki wywodzą się z niej dla kupującego;
  q) informuje na właściwej stronie katalogowej internetowego sklepu sprzedawcy i w niniejszym regulaminie handlowym, zamieszczonym na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy o obowiązku kupującego zapłaty zaliczki lub innej gwarancji finansowej na żądanie sprzedawcy oraz o warunkach, które dotyczą zapłaty takiej zaliczki, jeśli taki obowiązek dla kupującego wywodzi się z umowy kupna;
  r) informuje na właściwej stronie katalogowej internetowego sklepu sprzedawcy i w niniejszym regulaminie handlowym, zamieszczonym na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy o funkcjonowaniu produktu, a także o środkach ostrożności przy zabezpieczeniu zawartości elektronicznej, jeśli jest to niezbędne;
  s) informuje na właściwej stronie katalogowej internetowego sklepu sprzedawcy i w tym regulaminie handlowym, zamieszczonym na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy o kompatybilności zawartości elektronicznej z hardware i software, o której sprzedawca wie lub jest oczekiwane, że o niej wie, jeśli jest to niezbędne;
  t) informuje na właściwej stronie katalogowej internetowego sklepu sprzedawcy i w tym regulaminie handlowym, zamieszczonym na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy o możliwości i warunkach rozwiązania sporu za pośrednictwem pozasądowego alternatywnego systemu rozwiązywania sporów, jeśli sprzedawca zdecydował się z takiego systemu korzystać;
  u) informuje o krokach potrzebnych do zawarcia umowy kupna opisanych w niniejszym regulaminie handlowym, zamieszczonym na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy;
  v) informuje na właściwej stronie katalogowej internetowego sklepu sprzedawcy i w niniejszym regulaminie handlowym, zamieszczonym na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy o przechowywaniu umowy kupna w formie elektronicznej u sprzedawcy oraz udostępnieniu jej kupującemu jeśli zażąda tego w formie pisemnej;
  w) informuje na właściwej stronie katalogowej internetowego sklepu sprzedawcy i w niniejszym regulaminie handlowym, zamieszczonym na właściwej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy o tym, że językiem używanym do zawarcia umowy jest język polski.
 • Jeśli sprzedawca nie spełnił obowiązku informacyjnego o ponoszeniu dodatkowych kosztów lub innych kosztów zgodnie z pkt. 2.6. lit. e) niniejszego regulaminu handlowego, kupujący nie ma obowiązku takich dodatkowych kosztów ponosić.

3. Prawa i obowiązki sprzedawcy

 • • Sprzedawca zobowiązuje się do:
  a) dostarczenia na podstawie zamówienia potwierdzonego przez akceptację kupującemu towaru w umówionej ilości, jakości, czasie oraz jego zapakowania w sposób potrzebny na jego zachowanie i ochronę podczas transportu;
  b) dostarczenia towaru spełniającego obowiązujące normy prawne RP;
  c) udostępnienia kupującemu potwierdzenia o zawarciu umowy kupna na nośniku stałym (np. za pośrednictwem poczty email), jak najszybciej po jej zawarciu, jednak nie później niż w czasie doręczenia towaru. Potwierdzenie musi zawierać wszystkie informacje wymienione w pkt. 2.6, włączenie z formularzem na odstąpienie od umowy kupna;
  d) oddania kupującemu najpóźniej z momentem doręczenia towaru w formie pisemnej lub elektronicznej wszelkich dokumentów potrzebnych do odbioru i używanie towaru a także dokumentów wskazanych przez obowiązujące normy prawne RP (instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną, list przewozowy, paragon fiskalny).
 • Sprzedawca ma prawo do otrzymania zapłaty w określonym czasie za dostarczony towar od kupującego.
 • Jeśli z powodu wyprzedania zapasów lub niedostępności towaru sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć towar kupującemu w czasie określonym w umowie kupna lub ustanowionym w niniejszym regulaminie handlowym, lub nie jest w stanie dostarczyć towar za określoną cenę, sprzedawca jest zobowiązany zaoferować kupującemu zastępcze spełnienie warunków umowy lub możliwość odstąpienia od umowy kupna (anulować zamówienie). Odstąpienia od umowy lub anulowania zamówienia kupujący może dokonać poprzez wysłanie wiadomości email do sprzedawcy. W przypadku, gdy kupujący już zapłacił cenę lub jej część, sprzedawca jest zobowiązany zwrócić cenę lub jej zapłaconą część kupującemu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia odstąpienia od umowy na konto bankowe wskazane przez kupującego, jeśli kontrahenci nie postanowili inaczej. W przypadku, gdy kupujący w wyznaczonym czasie nie akceptuje zastępcze spełnienie warunków umowy, ani nie odstąpi od umowy oraz w przypadku, gdy kupujący już zapłacił cenę lub jej część, sprzedawca jest zobowiązany zwrócić cenę lub jej zapłaconą część kupującemu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia odstąpienia od umowy.

4. Prawa i obowiązki kupującego

 • Kupujący został poinformowany przez sprzedawcę o obowiązku zapłaty ceny określonej w umowie.
 • Kupujący jest zobowiązany do:
  a) odebrania zamówionego i dostarczonego towaru;
  b) zapłaty sprzedawcy określonej ceny w ustalonym czasie, łącznie z kosztami dostawy.
 • Kupujący ma prawo do dostarczenia towaru w ilości, jakości, terminie i miejscu określonych przez kontrahentów.

5. Warunki dostarczenia i płatności

 • • Towar jest sprzedawany według wystawionych wzorów, katalogów, listów typowych i próbników sprzedawcy, zamieszczonych na stronie internetowej sklepu sprzedawcy. Okres minimalnej trwałości dostarczonego towaru jest większy niż 2 miesiące przed datą ważności. W przypadku krótszego okresu trwałości sprzedawca kontaktuje się z kupującym telefonicznie lub przez email przed wysłaniem towaru, a następnie dostarcza towar dopiero po wyrażeniu zgody przez kupującego.
 • Jeśli towar jest prezentowany jako „dostępny w składzie”, sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. Natomiast jeśli towar jest prezentowany jako „na zamówienie”, stosuje się pkt. 1.4 niniejszego regulaminu handlowego. Kupujący akceptuje bezwarunkowo dane terminy.
 • Informacje publikowane na stronie internetowej tego sklepu nie są online z systemem informacyjnym sprzedawcy. Są one aktualizowane 1x dziennie, zazwyczaj w nocy. W związku z tym może dojść do sytuacji, gdy w czasie generowania zamówienia przez kupującego informacja o dostępności towaru nie odpowiada rzeczywistej ilości w składzie sprzedawcy lub u jego dostawców. Sprzedawca jest zobowiązany poinformować kupującego o zaistniałej sytuacji niezwłocznie po przyjęciu zamówienia telefonicznie lub przez email. Zgodnie z pkt. 10.1 niniejszego regulaminu handlowego, takie zamówienie nie musi być potwierdzone przez sprzedawcę i może on od umowy kupna jednostronnie odstąpić
 • Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w miejscu wskazanym w akceptacji zamówienia kupującego przez sprzedawcę. W przypadku, gdy kupujący bez wcześniejszego poinformowania sprzedawcy nie odbierze towaru przez 7 dni po upływie okresu ustanowionego w umowie kupna lub po wiążącej akceptacji zamówienia, sprzedawca ma prawo do domagania się zwrotu kosztów nieudanej próby doręczenia towaru od kupującego. Po upływie 14 dni od momentu, gdy kupujący zobowiązany był odebrać towar, sprzedawca może odstąpić od umowy kupna i sprzedać towar osobie trzeciej.
 • Sprzedawca ma prawo wezwać kupującego do odbioru towaru przed upływem czasu określonego w umowie kupna.
 • Waga, wymiary i inne informacje dotyczące towaru zawarte w katalogach, ulotkach i innych pisemnych materiałach sprzedawcy umieszczonych na stronie internetowej sklepu elektronicznego są dostarczane od producenta lub dostawcy. Producenci oraz sprzedawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany, edycji i modyfikacji podanych informacji, jeśli te nie mają negatywny wpływ na właściwości towaru. W takim przypadku, kupujący, który nie akceptuje powstałych zmian, ma prawo w każdym momencie do odstąpienia od umowy kupna i zwrotu zapłaconej ceny, jeśli zamówiony przedmiot już zapłacił.
 • Miejscem dostarczenia towaru jest miejsce wskazane w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedawcę, jeśli kontrahenci w umowie kupna nie postanowili inaczej.
 • W przypadku, gdy sprzedawca dostarczy towar kupującemu na miejsce wskazane w umowie kupna, kupujący jest zobowiązany odebrać towar lub upewnić się, że towar odbierze osoba, którą w przypadku swojej nieobecności upoważnił do odebrania towaru wskazanego w umowie kupna, do podpisania protokołu doręczenia i przekazania towaru. Osoba trzecia, upoważniona do odbioru towaru wskazanego w umowie kupna jest zobowiązana przedstawić sprzedawcy oryginał lub kopię umowy kupna, dowód zapłaty towaru i pisemne upoważnienie podpisane przez kupującego. W przypadku powtórnej dostawy towaru z powodu nieobecności kupującego na miejscu wskazanym w umowie kupna, wszelkie koszty z tym związane ponosi kupujący, a w szczególności koszty powtórnej dostawy na miejsce wskazane w umowie kupna oraz koszty składowania w wysokości wskazanej w pkt. 10.2. niniejszego regulaminu handlowego.
 • Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki, czyli stanu opakowania oraz towaru natychmiast po dostarczeniu. W przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych opakowania, kupujący jest zobowiązany tę informację przekazać dostawcy i w jego obecności sprawdzić stan towaru. W przypadku zauważenia uszkodzeń towaru przy jego dostawie, kupujący jest zobowiązany natychmiast po dostarczeniu towaru spisać raport o wymiarze i charakterze uszkodzeń towaru (raport szkód), którego poprawność potwierdzi dostawca. Na podstawie tak sporządzonego raportu doręczonego sprzedawcy może on po wyjaśnieniu powstania szkód z dostawcą zaoferować kupującemu usunięcie szkody z towaru, zniżkę na towar lub w przypadku szkód, które nie można usunąć, może dostarczyć kupującemu nowy towar.
 • Kupujący ma prawo, w przypadku niedostarczenia towaru przez sprzedawcę w okresie ustanowionym w pkt. 5.2 niniejszego regulaminu handlowego, odstąpić od umowy kupna. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić kupującemu zapłaconą część ceny zgodnie z pkt. 10.8 niniejszego regulaminu handlowego.
 • Kupujący do każdej przesyłki otrzyma fakturę dostarczoną pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy niezbędna jest karta gwarancyjna, kupujący otrzyma ją w opakowaniu towaru.
 • Sposoby płatności:
  • gotówką przy odbiorze osobistym w placówce sprzedawcy
  • kartą płatniczą w placówce sprzedawcy
  • przelewem bankowym na konto sprzedawcy
  • za pobraniem (usługa płatna wg cennika sprzedawcy)

6. Cena kupna

 • Kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedawcy cenę towaru określoną w umowie kupna i/lub wg cennika sprzedawcy ważnego w czasie zawarcia umowy, łączenie z kosztami dostawy towaru (dalej tylko „cena kupna”) Kupujący ma prawo zapłacić cenę kupna w formie:
  • gotówką przy odbiorze osobistym w placówce sprzedawcy
  • kartą płatniczą w placówce sprzedawcy platbou kartou na predajniach predávajúceho
  • przelewem bankowym na konto sprzedawcy platba vopred na účet predávajúceho
  • za pobraniem (usługa płatna wg cennika sprzedawcy)
 • W przypadku, gdy kupujący płaci sprzedawcy przelewem bankowym, dzień płatności jest rozumiany jako dzień wpłaty całej kwoty na konto sprzedawcy.
 • Kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedawcy cenę za określony towar w czasie ustanowionym w umowie kupna, jednak nie później niż przy odbiorze towaru.
 • W przypadku, gdy kupujący zalega z płatnością za towar, sprzedawca ma prawo do naliczenia kupującemu kary za opóźnienie w wysokości zapłaconej zaliczki.
 • W przypadku, gdy kupujący zalega z płatnością ceny lub jej części, kontrahenci postanawiają, że sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy kupna i zapłacona zaliczka będzie traktowana w całej wysokości jako kara za opóźnienie, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedawcy, jeśli w umowie kupna nie zostało postanowione inaczej.
 • Koszty za dostarczenie towaru są płatne według aktualnego cennika a ich kwota jest wskazana w podsumowaniu zamówienia, jeśli strony nie postanowiły inaczej.

7. Nabycie własności i odpowiedzialność za szkody na towarze

 • Kupujący nabywa prawo własności do towaru w momencie zapłaty całej ceny towaru.
 • Narażenie na uszkodzenie towaru przechodzi na kupującego w momencie, gdy kupujący lub osoba trzecia upoważniona przez kupującego odbierze towar od sprzedawcy lub jego zastępcy, upoważnionego do dostarczenia towaru, lub jeśli tak nie zrobi w czasie określonym, narażenie na uszkodzenie towaru przechodzi na kupującego w momencie, gdy sprzedawca umożliwił kupującemu dysponowanie towarem, a ten go nie odebrał.

8. Odstąpienie od umowy kupnej

 • Jeśli sprzedawca nie może dotrzymać obowiązków wywodzących się z umowy kupna z powodu wyprzedania zapasów, niedostępności towaru lub jeśli producent lub dostawca towaru określonego w umowie kupna zawiesił produkcję lub zrobił takie zmiany, które uniemożliwiają realizację obowiązków sprzedawcy wywodzących się z umowy kupna, lub z powodów mocy wyższej a także przy wykonaniu wszelkich wysiłków, które od niego można sprawiedliwie żądać, sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć kupującemu towar w czasie określonym w niniejszym regulaminie handlowym, albo w cenie wskazanej w zamówieniu, sprzedawca jest zobowiązany o tej sytuacji natychmiast poinformować kupującego i jednocześnie ma obowiązek zaoferować mu zastępcze spełnienie warunków umowy lub możliwość odstąpienia od umowy kupna (anulować zamówienie). W przypadku, gdy kupujący odstąpi od umowy kupna z powodów wskazanych powyżej, sprzedawca jest zobowiązany zwrócić kupującemu zapłaconą zaliczkę za towar określony w umowie kupna w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy przez kupującego na konto bankowe przez niego wskazane.
 • W przypadku, gdy kupujący jest przedsiębiorcą, może być kupującemu zaoferowane zastępcze odstąpienie od umowy kupna w zależności od stanu zwróconego towaru. Stan towaru jest oceniony przez sprzedawcę. W przypadku, gdy kontrahenci nie zgadzają się z podanymi warunkami, towar zostanie zwrócony na koszt sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo domagać się zapłaty ewentualnych dodatkowych kosztów od kupującego.
 • Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna bez wskazania powodu zgodnie z postanowieniami § 7 i następujących Ustawy nr 102/2014 Dz.U. o ochronie konsumenta przy sprzedaży zdalnej (dalej tylko „Ustawa o ochronie konsumenta przy sprzedaży zdalnej) w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy o świadczeniu usług lub umowy o udostępnieniu zawartości elektronicznej niedostarczanej na nośniku fizycznym, jeśli sprzedawca dotrzymał wszelkich obowiązków zgodnie postanowieniami § 3 Ustawy o ochronie konsumenta przy sprzedaży zdalnej.
 • Kupujący ma prawo w trakcie tego okresu po dostarczeniu towar rozpakować i wypróbować sposobem, jakim by to zrobił kupując towar osobiście w placówce sklepu, czyli w wymiarze potrzebnym na określenie charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru.
 • Czas na odstąpienie od umowy zaczyna płynąć w dniu, kiedy kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia, za wyjątkiem dostawcy, odbierze wszystkie części zamówionego towaru, albo jeśli a) towary zamówione przez kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane oddzielnie, od dnia odebrania towaru, który został dostarczony jako ostatni; b) dostarczany towar składa się z więcej części lub sztuk, od dnia odebrania towaru, który został dostarczony jako ostatni; c) dostarcza się towar wielokrotnie na podstawie umowy podczas określonego czasu, od dnia odebrania pierwszego dostarczonego towaru.
 • Kupujący może odstąpić od umowy kupna, której przedmiotem jest kupno towaru, także przed rozpoczęciem upływu czasu na odstąpienie od umowy.
 • Odstąpienie od umowy powinno zostać dokonane w formie pisemnej w sposób niewzbudzający wątpliwości, że doszło do odstąpienia od umowy lub na innym stałym nośniku, lub za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu handlowego. Czas na odstąpienie od umowy jest zachowany, jeśli zgłoszenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane do sprzedawcy najpóźniej w ostatni dzień upływu tego czasu, zgodnie z postanowieniami § 7, ust. 1 Ustawy o ochronie konsumenta przy sprzedaży zdalnej.
 • Odstąpienie od umowy według poprzedniego punktu niniejszego regulaminu handlowego musi zawierać informacje wymagane przez formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu handlowego, zwłaszcza odstąpienie powinno zawierać informację identyfikujące kupującego, numer i datę zamówienia, dokładną specyfikację towaru, sposób zwrócenia płatności przez sprzedawcę, zwłaszcza numer konta i/lub adres pocztowy kupującego.
 • W przypadku, gdy kupujący odstąpi od umowy kupna, kończą się także wszelkie dodatkowe umowy związana z umową kupna, od której kupujący odstąpił. W związku z tym nie można od kupującego wymagać żadnych płatności związanych z ukończeniem umów dodatkowych, oprócz poniesienia kosztów i płatności wskazanych zgodnie z postanowieniami § 9, ust. 3 oraz z postanowieniami § 10, ust. 3 i 5 Ustawy o ochronie konsumenta przy sprzedaży zdalnej, oraz oprócz ceny za usługę, której świadczenie było przedmiotem umowy i zostało ono w całości wykonane.
 • Kupujący jest zobowiązany bez zbędnego przedłużania, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupnej odesłać towar z powrotem na adres siedziby sprzedawcy lub oddać go sprzedawcy, lub osobie do tego wyznaczonej przez sprzedawcę. Powyższe postanowienie nie dotyczy przypadku, gdy sprzedawca postanowi odebrać towar osobiście lub za pośrednictwem osoby, którą do tego upoważni. Okres 14 dni zgodnie t pierwszym zdaniem tego punktu niniejszego regulaminu handlowego jest zachowany, jeśli towar został przekazany do dostarczenia najpóźniej w ostatni dzień trwającego okresu.
 • Kupujący jest zobowiązany dostarczyć towar sprzedawcy kompletny, łącznie z kompletną dokumentacją, nieuszkodzony, w ramach możliwości w oryginalnym opakowaniu i nieużywany.
 • Zaleca się ubezpieczenie towaru. Sprzedawca nie odbiera wysyłki za pobraniem. Sprzedawca ma obowiązek bez zbędnych opóźnień, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od odstąpieniu od umowy przez kupującego, zwrócić kupującemu wszystkie płatności, które od niego przyjął na podstawie umowy kupna lub w związku z nią, łącznie z kosztami dostawy, kosztami pocztowymi oraz innymi kosztami i płatnościami. Sprzedawca nie ma jednak obowiązku zwrotu płatności wcześniej niż zostanie mu dostarczony zwracany towar lub niż kupujący nie przedstawi dowodu wysłania towaru z powrotem do sprzedawcy, chyba że sprzedawca zaproponuje odbiór towaru od kupującego osobiście, lub za pośrednictwem osoby, którą do tego upoważni.
 • Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do sprzedawcy lub do osoby wyznaczonej do odbioru towaru przez sprzedawcę. Postanowienie to nie jest ważne w przypadku, gdy sprzedawca wyraził zgodę na poniesienie kosztów zwrotu lub jeśli nie spełnił obowiązków zgodnie z §3, ust. 1, lit. i) Ustawy o ochronie konsumenta przy sprzedaży zdalnej.
 • Kupujący odpowiada tylko za obniżenie wartości towaru spowodowane zwiększonym czasem użytkowania towaru, niż czas potrzebny na zapoznanie się z właściwościami i funkcjonalnością towaru. Konsument nie odpowiada za obniżenie wartości towaru, jeśli sprzedawca nie spełnił obowiązku informacyjnego o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z § 3, ust. 1, lit. h) Ustawy o ochronie konsumenta przy sprzedaży zdalnej.
 • Sprzedawca ma obowiązek zwrócić kupującemu cenę kupna w taki sam sposób, w jaki użył kupujący do dokonania płatności, jeśli kontrahenci nie postanowią inaczej, bez gromadzenia dodatkowych kosztów dla kupującego.
 • W przypadku, gdy kupujący odstąpi od umowy kupna i doręczy sprzedawcy towar, który jest używany, uszkodzony lub niekompletny, kupujący ma obowiązek zapłacić sprzedawcy: a) wartość, o którą zniżyła się wartość towaru zgodnie z postanowieniami § 457 Kodeksu cywilnego w pełnym wymiarze; b) koszty poniesione przez sprzedawcę powstałe w wyniku z naprawy towaru i jego doprowadzenia do stanu oryginalnego, kalkulowane według cennika napraw pogwarancyjnych. Kupujący jest zobowiązany na podstawie niniejszego punktu regulaminu handlowego zapłacić sprzedawcy odszkodowanie najwięcej w wysokości różnicy pomiędzy ceną towaru i wartością towaru w czasie odstąpienia od umowy kupna.
 • Zgodnie z postanowieniami § 7, ust. 6 Ustawy o ochronie konsumenta przy sprzedaży zdalnej kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:
  - sprzedaż towaru wyprodukowanego według osobnych wymogów konsumenta, towaru wyprodukowanego na miarę lub specjalnie dla jednego konsumenta;
  -sprzedaż towaru zapakowanego w ochronnym opakowaniu, którego nie można zwrócić z powodu ochrony zdrowia lub z higienicznych powodów i którego opakowanie było po dostarczeniu uszkodzone;
  -sprzedaż materiałów dźwiękowych, obrazowych, dźwiękowo-obrazowych, ksiąg lub oprogramowań komputerowego sprzedawanych w ochronnym opakowaniu, jeśli konsument to opakowanie rozpakował;
  -udostępnianie zawartości elektronicznej inaczej niż na nośniku fizycznym, jeśli udostępnianie zostało rozpoczęte oświadczeniem konsumenta o zapoznaniu się z warunkami utraty prawa do odstąpienia od umowy;
  -sprzedaż towaru, który był w czasze po zawarciu umowy użyty w taki sposób, że jego doprowadzenie do stanu oryginalnego przez sprzedawcę jest niemożliwe bez potrzeby wydania dodatkowych wysiłków i powstania dodatkowych kosztów.
 • Postanowienia art. 10 niniejszego regulaminu handlowego nie dotyczą podmiotów niespełniających definicji konsumenta, wpisanej w § 2, lit. a) Ustawy o ochronie konsumenta przy sprzedaży zdalnej.

Wzór umowy

9. Odpowiedzialność za wady towaru i gwarancja

Zobacz: Regulamin reklamacyjny

10. Dane osobowe i ich ochrona

Zobacz: Ochrona danych osobowych

11. Postanowienia końcowe

 • Kupujący jest świadomy oraz wyraża zgodę, że prawa i obowiązki między sprzedawcą i kupującym są oprócz niniejszego regulaminu handlowego regulowane także przez regulamin handlowy sprzedawcy, sposobami postępowania przy składaniu reklamacji z powodu wad towaru i gwarancji oraz regulaminem reklamacyjnym sprzedawcy, które są do dyspozycji w siedzibie sprzedawcy lub publikowane na stronach internetowych sprzedawcy. Kupujący jednocześnie ma świadomość, że sprzedawany towar nie musi pochodzić wyłącznie z oficjalnej dystrybucji, w związku z czym konieczne jest składanie reklamacji jedynie u sprzedawcy.
 • Wszystkie stosunki prawne powstałe między kontrahentami są regulowane przez normy prawne Republiki Słowackiej/Rzeczypospolitej Polskiej. Stosunki prawne między sprzedawcą i konsumentem przy wysyłkowej sprzedaży są regulowane poprzez Kodeks cywilny oraz zasady specjalne. Jeśli niektóre kwestie nie mogą być rozwiązane na podstawie postanowień wskazanych w regulaminie handlowym sprzedawcy, należy się kierować postanowieniami Kodeksu cywilnego oraz handlowego.
 • Kupujący oświadcza przez wysłanie zamówienia, że przeczytał i zapoznał się z ogólnym regulaminem handlowym oraz z regulaminem handlowym sprzedawcy i regulaminem reklamacyjnym sprzedawcy i bezwarunkowo się na nie zgadza.

12. Prawo na odstąpienie od umowy kupnej

Kupujący mają prawo do odstąpienia od niniejszej umowy kupna bez wskazania powodu w ciągu 14 dni. Okres na odstąpienie od umowy upływa w ciągu 14 dni od momentu, gdy Pan/Pani lub osoba trzecia upoważniona przez Pana/Panią, za wyjątkiem dostawcy, odbierze towar. Przy decyzji o odstąpieniu od umowy kupna, prosimy o poinformowanie nas o Pańskiej decyzji odstąpienia od umowy wyraźnym, jednoznacznym oświadczeniem (np. listem wysłanym pocztą, faksem, lub przez email). Okres na odstąpienie od umowy jest zachowany, jeśli zostanie wysłane przez Pan/Pani oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna przed upływem okresu na odstąpienie od umowy.

13. Inne prawa i obowiązki

Bez względu na inne postanowienia, sprzedawca nie odpowiada za utracony zysk, utratę okazji lub żadne inne pośrednie lub dodatkowe straty kupującego powstałe w jakikolwiek sposób.

 

 

Organ nadzoru:

Słowacka inspekcja handlowa
Inspektorat SOI dla Bratysławskiego kraju, Prievozská 32, P.O. Box 5,
820 07 Bratysława 27, Słowacja
oddział technicznej kontroli produktów i ochrony konsumenta i oddział prawny
numer tel.: 02/ 58272 172, 02/58272 104
faks: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,
820 07 Bratislava 27,
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi